معرفی

معرفی

پری و پارسا دو کودک شاد هستند که ممکن است در هر جایی از گستره ایران فرهنگی زندگی کنند . آنها دو کودک شاد و کنجکاوند ، از دنیا فقط زیبایی ها رو می بینند و تجربه می کنند، امید در چشمانشان موج می زند چون می دانند خداوند برای آنها کلی داستان زیبای تجربه نشده نوشته است و این دو فقط باید کتاب زیبای زندگی را ورق بزنند و لذت ببرند. آموختن در جوهره آنان است و به همین دلیل از آموختن چیزهای جدید بسیار لذت می برند. طبیعت و گیاهان و جانداران برای آنان دوستانی هستند که تجربه زندگی را زیباتر و غنی تر می کنند و این دو تعاملی بسیار زیبا با طبیعت دارند.
شروع داستان این دو از حدود 5 سالگی است. این دو فرشته کوچک با خدا بسیار دوست هستند و عناصر متعالی فرهنگ ایرانی را پژواک می نمایند